Algemene voorwaarden voor Bouw op Ma[a]t


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bouwbedrijf: Bouw op Ma[a]t, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62161652.
Opdrachtgever: de wederpartij van Bouw op Ma[a]t met wie een overeenkomst tot het verrichten van bouwwerkzaamheden wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen bouwbedrijf en een opdrachtgever waarop bouwbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met bouwbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte
1.Alle offertes van bouwbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
2.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.
3.Een samengestelde prijsopgave verplicht bouwbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.Bouwbedrijf is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van bouwbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1.Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
2.De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van bouwbedrijf
Het bouwbedrijf is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouwbedrijf.

Artikel 7: Verplichtingen van het bouwbedrijf
1.Het bouwbedrijf is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
2.Het bouwbedrijf is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
3.Het bouwbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werk wijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover het bouwbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
4.Het bouwbedrijf vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouwbedrijf.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het bouwbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Betalingen en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het bouwbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2.Het bouwbedrijf is gerechtigd om periodiek te factureren.
3.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand.
4.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het bouwbedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het bouwbedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever
1.Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is het bouwbedrijf gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven
2.Indien het bouwbedrijf tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het bouwbedrijf is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
3.Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

Artikel 11. Contractduur
1.De overeenkomst tussen het bouwbedrijf en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Het bouwbedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 12. Overmacht
1)Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het bouwbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bouwbedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het bouwbedrijf worden daaronder begrepen.
2)Het bouwbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het bouwbedrijf haar verbintenis had moeten nakomen.
3)Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het bouwbedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het bouwbedrijf niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien het bouwbedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijkaan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van het bouwbedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het bouwbedrijf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen het bouwbedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Download algemene voorwaarden

Bouw op Ma[a]t


Walem 61 a
6342 PA Walem - Valkenburg a/d Geul
Tel: 06-53930677

 


IBANnummer: NL14RABO0300695001
KvK nr: 62161652
BTW nr: NL001837314B31
© Copyright 2024